Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Araceae

Acontias Schott = Xanthosoma Schott
Acorus L. = moved to Acoraceae
Adelonema Schott = Homalomena Schott
Afrorhaphidophora Engl. = Rhaphidophora Hassk.
Aglaodorum Schott
Aglaonema Schott
Allophythion Schott = Thompsonia Steud.
Alloschemone Schott
Alocasia (Schott) G. Don
Alocasiophyllum Engl. = Cercestis Schott
Amauriella Rendle = Anubias Schott
Ambrosina F. Bassi
Ambrosinia L. = Ambrosina F. Bassi
Amidena Adans. = Orontium L.
Amomophyllum Engl. = Spathiphyllum Schott
Amorphophallus Blume
Amydrium Schott
Anadendron Schott = Anadendrum Schott
Anadendrum Schott
Anaphyllum Schott
Anaphyllopsis A. Hay
Anarmodium Schott = Dracunculus Mill
Anchomanes Schott
Andromycia A. Rich. = Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.
Anepsias Schott = Rhodospatha Poepp.
Anthelia Schott = Epipremnum Schott
Anthurium Schott
Anubias Schott
Apatemone Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Aphyllarum S. Moore = Caladium Vent.
Apiospermum Klotzsch = Pistia L.
Apoballis Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Arctiodracon A. Gray = Lysichiton Schott
Aridarum Ridl.
Ariopsis Nimmo
Arisacontis Schott = Cyrtosperma Griff.
Arisaema Mart.
Arisaron Adans. = Arisaema Mart.
Arisarum Mill.
Arodendron Werth = Typhonodorum Schott
Arodes Kuntze = Zantedeschia Spreng.
Aroides Heist. = Calla L.
Aron Adans. = Arum L.
Aronia J. Mitch. = Orontium L.
Arophyton Jum.
Aropsis Rojas Acosta = Spathicarpa Hook.
Arosma Raf. = Philodendron Schott
Arum L.
Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.
Atherurus Blume = Pinellia Ten.
Atimeta Schott = Rhodospatha Poepp.

Bakoa P.C.Boyce & S.Y.Wong
Balmisa M. Lag. = Arisarum Mill.
Biarum Schott
Bognera Mayo & Nicolson
Brachyspatha Schott = Amorphophallus Blume
Bruniera Franch. = Wolffia Horkel ex Schleid.
Bucephalandra Schott

Caladiopsis Engl. = Chlorospatha Engl.
Caladium Vent.
Calla L.
Calladium R. Br. = Caladium Vent.
Callaria Raf. = Calla L.
Callopsis Engler
Calostigma Schott = Philodendron Schott
Calyptrocoryne Schott = Theriophonum Blume
Candarum Rchb. ex Schott & Endl. = Amorphophallus Blume
Carlephyton Jum.
Cercestis Schott
Chamaecladon Miq. = Homalomena Schott
Chersydrium Schott = Dracontium L.
Chlorospatha Engl.
Colletogyne Buchet
Colobogynium Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Colocasia Schott
Conophallus Schott = Amorphophallus Blume
Corynophallus Schott = Amorphophallus Blume
Croatiella E.G. Gonc.
Cryptocorine A. Rich. = Cryptocoryne Fisch. ex Wydler
Cryptocoryne Fisch. ex Wydler (offsite)
Culcasia P. Beauv.
Curmeria Andre = Homalomena Schott
Cuscuaria Schott = Scindapsus Schott
Cyllenium Schott = Biarum Schott
Cyrtocladon Griff. = Homalomena Schott
Cyrtospadix K. Koch = Caladium Vent.
Cyrtosperma Griff.

Denhamia Schott = Culcasia P. Beauv.
Desmesia Raf. = Typhonium Schott
Diandriella Engl. = Homalomena Schott
Dieffenbachia Schott
Dochafa Schott = Arisaema Mart.
Dracontioides Engl.
Dracontium L.
Dracunculus Mill.

Echidnium Schott = Dracontium L.
Elopium Schott = Philodendron Schott
Eminium (Blume) Schott
Endera Regel = Taccarum Brongn.
Ensolenanthe Schott = Alocasia (Schott) G. Don
Epipremnopsis Engl. = Amydrium Schott
Epipremnum Schott
Eusolenanthe Benth. ex Hook. f. = Ensolenanthe Schott
Eutereia Raf. = Dracontium L.

Felipponia Hicken = Mangonia Schott
Felipponiella Hicken = Mangonia Schott
Filarum Nicolson
Flagellarisaema Nakai = Arisaema Mart.
Furtadoa M. Hotta

Gamochlamys Baker = Spathantheum Schott
Gamogyne N.E. Br. = Piptospatha N.E. Br.
Gearum N.E. Br.
Godwinia Seem. = Dracontium L.
Gonatanthus Klotzsch = Remusatia Schott
Gonatopus Hook. f. ex Engl.
Goniurus C. Presl = Pothos L.
Gorgonidium Schott
Grantia Griff. ex Voigt = Wolffia Horkel ex Schleid.
Gymnomesium Schott = Arum L.
Gymnostachys R.E. Br.

Hansalia Schott = Amorphophallus Blume
Hapale Schott = Hapaline Schott
Hapaline Schott
Helicodiceros Schott ex K. Koch
Helicophyllum Schott = Eminium (Blume) Schott
Hemicarpurus Nees = Pinellia Ten.
Heteroaridarum M. Hotta = Aridarum Ridl.
Heteroarisaema Nakai = Arisaema Mart.
Heterolobium A. Peter = Gonatopus Hook. f. ex Engl.
Heteropsis Kunth
Heterostalis (Schott) Schott = Typhonium Schott
Holochlamys Engl.
Homaid Adans. = Biarum Schott
Homaida Raf. = Biarum Schott
Homalomena Schott
Horkelia Rchb. ex Bartl. = Wolffia Horkel ex Schleid.
Hottarum J. Bogner & Nicolson = Piptospatha N.E. Br.
Humbertina Buchet = Arophyton Jum.
Hydnostachyon Liebm. = Spathiphyllum Schott
Hydrophace Haller = Lemna L.
Hydrosme Schott = Amorphophallus Blume

Ictodes Bigelow = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Incarum E.G. Gonc.
Ischarum (Blume) Rchb. = Biarum Schott

Jaimenostia Guinea & Gomez Mor. = Typhonium Schott
Jasarum G.S. Bunting

Kodda-Pail Adans. = Pistia L.
Kunda Raf. = Amorphophallus Blume

Lagenandra Dalzell (offsite)
Landoltia D.H. Les & D.J. Crawford
Lasia Lour.
Lasimorpha Schott
Lasius Hasskarl = Lasia Lour.
Lazarum A. Hay = Typhonium Schott
Lemna L.
Lenticula P. Micheli ex Adans. = Lemna L.
Lenticularia Seg. = Lemna L.
Leptopetion Schott = Biarum Schott
Leucocasia Schott = Colocasia Schott
Lilloa Speg. = Synandrospadix Engl.
Limnonesis Klotzsch = Pistia L.
Lysichiton Schott
Lysistigma Schott = Taccarum Brongn.

Maguirea A.D. Hawkes = Dieffenbachia Schott
Mangonia Schott
Massovia Benth. & Hook. f. = Massowia K. Koch
Massowia K. Koch = Spathiphyllum Schott
Megotigea Raf. = Helicodiceros Schott
Microcasia Becc. = Bucephalandra Schott
Microculcas A. Peter = Gonatopus Hook. f. ex Engl.
Monstera Adans.
Montrichardia Cruger.
Muricauda Small = Arum L.

Nebrownia Kuntze = Philonotion Schott
Nephthytis Schott
Nothopothos Kuntze = Anadendrum Schott

Oligogynium Engl. = Nephthytis Schott
Ophione Schott = Dracontium L.
Orontium L.
Otosma Raf. = Zantedeschia Spreng.

Pauella Ramam. & Sebastine = Theriophonum Blume
Pedicellarum M. Hotta
Peltandra Raf.
Philodendron Schott
Philodendrum Schott = Philodendron Schott
Philonotion Schott = Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Phyllotaenium Andre = Xanthosoma Schott
Phymatarum M. Hotta
Pinellia Ten.
Piptospatha N.E. Br.
Pistia L.
Plesmonium Schott = Amorphophallus Blume
Pleuriarum Nakai = Arisaema Mart.
Pleurospa Raf. = Montrichardia Crueg.
Podolasia N.E. Br.
Podospadix Raf. = Anthurium Schott
Porphyrospatha Engl. = Syngonium Schott
Potha Kuntze = Pothos L.
Pothoidium Schott
Pothos L.
Protarum Engl.
Proteinophallus Hook. f. = Amorphophallus Blume
Provenzalia Adans. = Calla L.
Pseudodracontium N.E. Br.
Pseudohomalomena A.D. Hawkes = Zantedeschia Sprengl.
Pseudohydrosme Engl.
Pseudowolffia Hartog & Plas = Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.
Pycnospatha Thorel ex Gagnep.
Pythion Mart. = Amorphophallus Blume
Pythonium Schott = Amorphophallus Blume

Ramasetia Hassek. = Remusatia Schott
Rectophyllum Post & Kuntze = Cercestis Schott
Remusatia Schott
Rensselaeria L.C. Beck = Peltandra Raf.
Rhaphidophora Hassk.
Rhaphiophallus Schott = Amorphophallus Blume
Rhektophyllum N.E. Br. = Cercestis Schott
Rhodospatha Poepp.
Rhopalostigma Schott = Staurostigma Scheidw.
Rhynchopyle Engl. = Piptospatha N.E. Br.
Richardia Kunth = Zantedeschia Spreng.
Ringentiarum Nakai = Arisaema Mart.

Sauromatum Schott = Typhonium Schott
Scaphispatha Brongn. ex Schott
Scaphospatha Post & Kuntze = Scaphispatha Brongn. ex Schott
Schismatoglottis Zoll. & Moritzi
Schizocasia Schott ex Engl. = Alocasia (Schott) G. Don
Schottariella P.C.Boyce & S.Y.Wong
Scindapsus Schott
Seguinum Raf. = Dieffenbachia Schott
Serangium Wood ex Salisb. = Monstera Adans.
Simplocarpus Ledeb. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Spathantheum Schott
Spathicarpa Hook.
Spathiphyllopsis Tijsm. & Binn. = Spathiphyllum Schott
Spathiphyllum Schott
Spathocarpus Post & Kuntze = Spathicarpa Hook.
Spathyema Raf. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Sphincterostigma Schott = Philodendron Schott
Spirodela Schleid.
Spirospatha Raf. = Homalomena Schott
Staurogeton Reichenb. = Lemna L.
Stauromatum Endl. = Typhonium Schott
Staurostigma Scheidw. = Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.
Stenospermation Schott
Stenurus Salisb. = Biarum Schott
Steudnera K. Koch
Strepsanthera Raf. = Anthurium Schott
Stylochaeton Lep.
Symplocarpos Schult. & Schult. f. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Symptocarpus A. Rich. = Symplocarpus Salisb. ex Nutt
Synandriospadix Engl. = Synandrospadix Engl.
Synandrogyne Buchet = Arophyton Jum.
Synandrospadix Engl.
Synantherias Schott = Amorphophallus Blume
Syngonium Schott

Taccarum Brongn. ex Schott
Tapanava Adans. = Pothos L.
Tapinocarpus Dalzall = Theriophonum Blume
Telipodus Raf. = Philodendron Schott
Telmatophace Schleid. = Lemna L.
Thaumatophyllum Schott = Philodendron Schott
Theriophonum Blume
Thompsonia Steudl. = Amorphophallus Blume
Thomsonia Wall. = Amorphophallus Blume
Tornelia Gut. ex Schott = Monstera Adans.
Typhonium Schott
Typhonodorum Schott

Ulearum Engl.
Urophyllum K. Koch = Urospatha Schott
Urospatha Schott
Urospathella G.S. Bunting = Urospatha Schott

Wolffia Horkel ex Schleid.
Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.
Wolffiopsis Hartog & Plas = Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.

Xanthosoma Schott
Xenophya Schott = Alocasia (Schott) G. Don

Zala Lour. = Pistia L.
Zamioculcas Schott
Zantedeschia Spreng.
Zomacarpella Post & Kuntze = Zomicarpella N.E. Br.
Zomacarpus Post & Kuntze = Zomicarpa Schott
Zomicarpa Schott
Zomicarpella N.E. Br.
Zyganthera N.E. Br. = Pseudohydrosme Engl.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

free counters